УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

2008 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аудитын тайлангаас:

Posted by ИТХ on 2010/10/07

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн сонгогдсон тойрогтоо хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд улсын төсвөөс 2000 оноос эхлэн санхүүжилт хийж эхэлсэн бөгөөд 1 гишүүнд 10.0 сая төгрөгөөр тооцон урсгал зардалд тусган хэрэгжүүлж байсан. Харин 2006 оноос эхлэн нэг гишүүнд ногдох мөнгийг 100.0 сая төгрөгөөр тооцож Монгол Улсын Шадар сайдад багцад “Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр нийт 7,6 тэрбум төгрөгийг тусган Засгийн газрын тогтоолоор батлан хэрэгжүүлсэн байна. 2007 оноос эхлэн Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нэг бүрээр төсвийн тухай хуулиар баталдаг болсон бөгөөд 2007 онд 1 гишүүнд ногдох мөнгийг 250.0 сая төгрөг, 2008 онд 500.0 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн. Төсвийн хэлэлцүүлгийн явцад УИХ-ын гишүүдийн тойрогтоо хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд УИХ-аас шууд хөрөнгө тусган батлаж байгаа нь нэг талаас сонгуулийн тогтолцоотой хамааралтай боловч нөгөө талаар төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтөд сөргөөр нөлөөлж байгаа болно.

(2009 оны 6-р сар)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: