УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Амаржаргал гишүүн дөрвөн суманд хүртээжээ.

Posted by ИТХ on 2010/11/03Ховд аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргал (Ардчилсан Нам)-ын 2009 оны 500 сая, 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын мэдээллийг дор нийтлэв.

 Он тус бүрийн нийт дүнгээс үзэхэд хоорондоо шилжсэн байх магадлалтай.

2009 оны 500 сая төгрөг.

 

Хийсэн ажлын нэр

 

 

Төсөвт өртөг /сая.төг/

 

Санхүүжүүлсэн дүн /сая.төг/

 

Тайлбар

Ховд аймгийн Чандмань сумын сум дундын бизнес-инкубатор төв байгуулах ажил

200  сая

200  сая

Барилга урсралтын ажил дуусч ашиглалтанд хүлээлгэн өгч байгаа. ажил гүйцэтгэгч “Жаргалант луу” ХХК.

Ховд аймгийн Зэрэг сумын сургуулийн дотуур байрны  барилга угсралт, тоног төхөөрөмж

464.7 сая

464.7 сая

2009 оны 9 сард Аймгийн удирдлага, Зэрэг сумын иргэдийн саналыг үндэслэн “Зэрэг сумын Бургасан багийн төв байгуулах” гэснийг “Ховд аймаг, Зэрэг сум, сургуулийн дотуур байрны барилга угсралт, тоног төхөөрөмж” гэж өөрчилсөн болно.

Гүйцэтгэгч компаниар Алтайн буйлааст ХХК шалгарсан бөгөөд барилга угсралтын ажил дуусч ашиглалтанд хүлээлгэн өгч байгаа.

Нийт дүн

664.7 сая

 

 

2010 оны 1 тэрбум төгрөг

 

Хийсэн ажлын нэр

 

 

Төсөвт өртөг

 

Санхүүжүүлсэн дүн

 

Тайлбар

Буянт сумын дунд сургуулийн дотуур байрны барилга угсралт

400.0 сая

400.0 сая

Барилга угсралтын ажил 95%-тай явагдаж байгаа. гүйцэтгэгчээр “Авга ая нар” ХХК шалгарсан.

Дарви сумын дунд сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсарлт

300.0 сая

300.0 сая

Гүйцэтгэгчээр БЯЦО ХХК шалгарсан бөгөөд барилга угсралтын ажил 95%-тай явагдаж байгаа.

Ховд аймгийн Зэрэг сумын дунд сургуулийн дотуур байрны тоног төхөөрөмж

35.3 сая

35.3 сая

 

Зэрэг сумын Бургасан багийн төвийн барилга /шинээр цогцолбор барьж байгаа/

100.0 сая

100.0 сая

Барилга угсралтын аажил 50% тай явагдаж байгаа бөгөөд Алтайн булааси ХХК шалгаран ажиллаж байна.

Нийт дүн

835.3 сая

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: