УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

640 хүүхдийн сургуулийн барилгад 300 сая төгрөг. Зураг төсөв нь хянагдаж байна.

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Говь-Алтай аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Ц.Дашдоржийн (МАХН, одоо МАН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтын явцын талаар туслах нь дараах мэдээллийг ирүүлэв.  Харин 2009 оны 500 сая төгрөгийн зарцуулалтын тайлан алга байна.  

 

Хийсэн ажлын нэр

 

Төсөвт өртөг /сая.төг/

Санхүүжүүлсэн дүн

/сая.төг/

 

Тайлбар

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Дарив суманд/ 100 сая 100 сая  Гүйцэтгэгчээр Уран-Охид ХХК шалгаран ажиллаж байгаа. Энэ онд хийгдэх ажил дууссан. Дараа онд шилжин хийгдэнэ.
Сургуулийн барилгын өргөлтгөл 160 суудал  /Төгрөг суманд/ 50 сая 50 сая Гүйцтэгчээр Шатат ХХК ажиллаж байгаа бөгөөд энэ оны ажилд дуусан, дараа жилд шилжсэн болно.
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Уул суманд/ 300 сая 300 сая 2011 онд шилжинэ, зураг төсөв экспертизээр хянагдаж байна
Сургуулийн дотуур байрны их засвар 100 ор /Шарга суманд/ 50 сая 50 сая Гүйцэтгэгчээр Аривжих-ундарга хоршоо ажиллаж ашиглалтанд орсон.
Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах, эрчимжсэн фермерийн аж ахуй байгууллах, өрхийн аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр /Сумдад/ 500 сая 500 сая Гүйцэтгэгчээр Цөс сүргийн үржлийн аж ахуй ажилласан. 

9 сумын 212 өрхийг 11524 толгой малаар малжуулсан Есөнбулаг сумын Тахианы эрчимжсэн аж ахуй 1200 тахиа /суултуурын хамт/-тай болсон

Нийт дүн 1 тэрбум    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: