УИХ-ын гишүүний … 500 сая … 1 тэрбум …

"Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний мониторингийн мэдээлэл

Манлай, Сэврэй, Цогт-Овоо сумдад ахуй үйлчилгээний төв барьжээ

Posted by ИТХ on 2010/11/10

Өмнөговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Х.Бадамсүрэн (МАХН) 2010 оны 1 тэрбум төгрөгийг дараах байдлаар хуваарилан зарцуулж байгаа талаар аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сан болон Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс албан бичиг ирүүлэв.

 

Хийсэн ажлын нэр

 

Төсөвт өртөг

/сая.төг/

 

Тайлбар

Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн сумын Тулга баг/ 50.0 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 3.1.8 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг хүрээнд 2010 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.96-д “Багийн төвүүдийг шинээр барих /7 баг” гэсэн заалтыг тусгасан.

Тендер зарлан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байна.

Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн, Жанжин баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Хүрмэн,Хүрмэн баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Баян-Овоо, Налхи баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Номгон, Богт баг/ 50.0
Сумын багийн төвийг цогцолбор байдлаар тохижуулах /Өмнөговь, Манлай сумын Өехий баг/ 50.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баяндалай/ 35.0 Үндсэн чиглэлийн 2.72-т Даланзадгад, Булган, Баян-Овоо, Баяндалай, Мандал-Овоо Ханхонгор сумдад ахмадын өргөөг шинээр барина. Сумдад эрх шилжүүлсэн.
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Баян-Овоо/ 35.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Булган/ 35.0
Ёс заншил, ахмадын өргөө /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 35.0
Үлгэр жишээ хөгжилтэй загвар аймаг болгон хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр  боловсруулах /Өмнөговь/ 20.0  
Сумдын ахуй үйлчилгээний төв-цогцолбор барьж байгуулах /Өмнөговь, Манлай, Сэврэй, Цогт-Овоо/ 300.0 Тендер зарлан ажил эхэлсэн.
Гэр цэцэрлэг ажиллуулах боломж нөхцөлөөр хангах /Өмнөговь,сумдын зарим багууд/ 20.0 ТББ, хувийн хэвшлээс эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг байгуулах,  дотуур байр барих санал, санаачлагыг  бодлогоор дэмжиж, хамтарч орон нутгийн оролцоотой хамтран ажиллана. /Үндсэн чиглэлийн 1.18 дахь  заалт/
Сүү, мах боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх,  техник, эдийн засгийн үндэслэлийг  боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 10.0 Мах боловсруулах үйлдвэрийг хөргөх зоорийн хамт барьж байгуулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.115 дахь  заалт/

Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл /ТЭЗҮ/ боловсруулан хүлээж авсан.

Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлж эхлэх /Өмнөговь/ 30.0 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгаас махны болон ноолуурын чиглэлээр хонь, ямааг эрдэм шинжилгээний зориулалтаар авчирч, малын үүлдэр угсааг сайжруулахад анхаарч ажиллана. /Үндсэн чиглэлийн 2.30 дахь  заалт/
Тэмээний болон хонины ноос, ямааны ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэл зохион байгуулах судалгаа хийх, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад, Мандал-Овоо/ 10.0  Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, төслүүдийг боловсруулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.57 дахь  заалт/ 

ТЭЗҮ боловсруулан хүлээж авсан.

Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны оёдлын үйлдвэр барьж байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг    боловсруулах /Өмнөговь, Даланзадгад/ 10.0  Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, төслүүдийг боловсруулна. /Үндсэн чиглэлийн 2.57 дахь  заалт/ 
Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин /Өмнөговь, Даланзадгад/ 60.0 2.106-д Аймгийн өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжийн парк шинэчлэлтийг хийнэ.
Тоног төхөөрөмж, трактор /Өмнөговь, Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Номгон, Хүрмэн/ 100.0  
Нийт дүн 1 тэр бум  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: